Visselblåsarfunktion - Reningsborg

Rapport om missförhållanden

Bakgrund

Reningsborgs uppdrag är att finnas till för och stödja människor när de behöver en hjälpande hand i livet. Vi är övertygade om att vi är bäst tillsammans och vi vill att den synen ska genomsyra allt vi är och gör.

Vår värdegrund är utgångspunkten för allt vårt arbete och det är av största betydelse för Reningsborg att vårda de förtroenden vi fått i våra olika uppdrag. För oss är det viktigt att mötas med respekt och en lyhördhet för varandra. En visselblåsarfunktion är till för att du ska kunna rapportera misstanke om missförhållanden inom Reningsborg, s.k. visselblåsning.

I första hand skall rapportering om missförhållande ske i den verksamheten och enligt de ordinarie rapporteringsvägarna som finns inom organisationen. Visar det sig att de ordinarie rapporteringsvägarna inte fungerar, inte är tillförlitliga eller om incidenten önskas rapporteras in anonymt, kan visselblåsarfunktionen användas. Dina synpunkter är värdefulla och kan bidra till vidare utveckling av vårt arbete.

Visselblåsaren skyddas av visselblåsarlagen om hen i ett arbetsrelaterat sammanhang fått del av information om missförhållanden och rapporterar dessa. Det som rapporteras ska avse arbetsrelaterade missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Exempel på missförhållanden kan vara mutor, förskingring, arbetsmiljöbrott eller miljöbrott. Rapportering som enbart rör egna anställningen eller anställningsförhållanden anses inte vara av allmänintresse. Här kan du läsa Reningsborgs Visselblåsarpolicy i sin helhet.

Rapportering

Rapportering görs via formuläret/länken nedan

Vi respekterar och skyddar din rätt till anonymitet och konfidentialitet. Om du väljer att vara anonym, kommer din identitet inte att avslöjas. Vi hanterar all information som delas med största försiktighet och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. När en rapport blivit ifylld i formuläret nedan och du tryckt på ”skicka”, tilldelas du en anonym och individuell länk, som är viktig att spara. Via denna länk har du som rapportör sedan möjlighet att följa sitt ärende och få bekräftelse på status och åtgärder.

Utredning

När en rapport har mottagits, inleds en noggrann och opartisk utredning. Utredningen kommer att ledas av en ansvarig mottagare eller, om nödvändigt, av en extern part. Under utredningen kan kompletterande frågor behöva ställas till dig som visselblåsare via din ärendelänk, där du får tillgång till de eventuella frågor som ställts.

Åtgärder och Återkoppling

Baserat på resultaten av utredningen kommer lämpliga åtgärder att vidtas. Dessa kan inkludera korrigeringar, förbättringar av interna rutiner eller, i allvarliga fall, rättsliga åtgärder. Aktuell återkoppling kommer att ges till visselblåsaren via den anonyma länk som utges i samband med att rapporten skickas in.

Tryck här för att skicka in en rapport